این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
• ...

اگر بخواهیم انسان خوبی باشیم، ناگزیر باید آینده پژوه باشیم. از منظر آزادی انسان، تصور آینده های گوناگون و سپس انتخاب میان آنها موضوع بسیار حائز اهمیتی است. عکس این مدعا هم درست است. برای اینکه آینده پژوه خوبی باشیم، باید بخواهیم که انسان خوبی باشیم، و به عبارت دیگر، نگران رفاه و سعادت دیگران باشیم. در این راستا لازم است بصیرت افراد نسبت به آینده به دانشی فراتر از اینکه آینده چه هست؟ و حتی فراتر از اینکه چه می تواند باشد؟ مجهز شود. جان کلام، این بصیرت باید به احساسی از اینکه آینده چه باید باشد؟
ادامه مطلب

آینده پژوهی: در حوزه های جامعه شناسی، هنر، ادبیات (ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی)، اسلامی، اقتصادی، عصر مجازی، فرهنگ، آموزش؛ مدیریت؛ فناوری ، کارآفرینی و سایر...

علوم انسانی: مدیریت؛ علوم اقتصادی؛ حسابداری، حقوق؛ روانشناسی؛ علوم سیاسی؛ جامع شناسی، کتابداری، الهیات و معارف اسلامی؛ زبان و ادبیات فارسی، انگیسی و عربی؛ علوم اجتماعی؛ علوم تربیتی و سایر...

امنیت اجتماعی: سازما نهای مردم نهاد  و امنیت اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی؛ پلیس جامعه محور و امنیت اچتماعی؛ سبک زندگی اسلامی و امنیت اجتماعی و سایر...
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 1395/11/07

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: 1395/11/01

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 1395/11/01

دبیرخانه همایش

برگزار کنندگان همایش:

آدرس دبیرخانه : 

 

تلفن:
پست الکترونیکی همایش:

 


سه شنبه 28 دي ماه 1395

تا همایش ...

008
برگزار کنندگان
حامیان علمی